Meble z dostarczonych projektów

Je¶li chc± pañstwo wykonaæ meble z projektu który pañstwo ju¿ posiadaj± prosimy o przes³anie go na maila. Aby dokonaæ wyceny potrzebujemy oczywi¶cie szczegó³owego opisu. Przede wszystkim informacji na temat wysoko¶ci, szeroko¶ci i g³êboko¶ci. Oprócz tego do¶æ istotnym elementem jest informacja na temat materia³u z jakiego bêdzie wykonane zlecenie. Im wiêcej informacji otrzymamy tym dok³adniejsz± wycenê podamy. W przypadku wyceny np. kuchni dobrze jest wiedzieæ jakie wyposa¿enie wewn±trz szafek mamy zastosowaæ gdy¿ to bardzo istotnie wp³ywa na cenê. Oczywi¶cie chêtnie doradzimy we wszystkim i pomo¿emy dobraæ najbardziej korzystne rozwi±zania do ka¿dego zlecenia je¶li klient nie bêdzie zdecydowany na konkretne materia³y.

Kontakt

Meble Na Zamówienie
 Jaros³aw Bojkiewicz
ul. Kañkowo 117a, 07-320 Ma³kinia Górna

( DZIA£AMY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO )

 

Tel.: 0 691 709 760

e-mail: biuro@meblenazamowienie.com

Zufahrt


Wy¶wietl wiêksz± mapê

Individuelle Entwürfe und Visualisierungen.

picture

Zu jeder Bestellung wird ein Entwurf gemacht mit Visualisierung. Es entsteht nach dem Gespräch mit dem Kunden und Vermessung des Interieurs. Das ist die Basis für den Kostenvoranschlag. Zurzeit das erste Treffen beim Kunden ist Kostenlos.

>> Lese weiter

Die Möbel aus mitgelieferten Kundenprojekten.

picture

Wenn Sie möchten bei uns bestellen nach Projekten die Sie schon haben von anderen Entwerfern, könne Sie sie zu uns schicken per Mail. Um natürlich einen Angebot für Sie zu machen, brauchen wir alle Details von Ihnen zu wissen.

>> Lese weiter

Sehe auch