Schlafzimmer, Betten

Jedno z miejsc w którym spêdzamy prawie po³owê naszego ¿ycia to sypiania. Umeblowanie sypialni najczê¶ciej zaczynamy od wyboru ³ó¿ka i umiejscowienia go w pomieszczeniu. Najbardziej popularn± metod± jest umieszczenie go w centralnym punkcie pokoju, na ¶rodku, z wezg³owiem mebla dosuniêtym do ¶ciany. Sypialnia powinna byæ zaprojektowana tak, aby tworzy³a poczucie przestrzeni, która sprzyja relaksacji i regeneracji - dlatego te¿ nale¿y unikaæ nagromadzenia mebli, sprzêtów i dodatków. Powinny byæ one na tyle funkcjonalne, by mog³y pomie¶ciæ wszystkie potrzebne w sypialni rzeczy (ubrania, ksi±¿ki, czasopisma, p³yty) - a jednocze¶nie nie zajmowaæ zbyt du¿ej powierzchni. Przed wykonaniem projektu sypialni nale¿y siê zastanowiæ siê nad jej funkcjonalno¶ci± - jakie czynno¶ci chcieliby¶my w niej wykonywaæ i czy rozk³ad sprzêtów nam na to pozwoli. Zaplanujemy w tym momencie przestrzeñ, która bêdzie nam w przysz³o¶ci bardzo przydatna do pe³nego wykorzystania pokoju w taki sposób i do tych celów, które by³y zamierzone.

Kontakt

Meble Na Zamówienie
 Jaros³aw Bojkiewicz
ul. Kañkowo 117a, 07-320 Ma³kinia Górna

( DZIA£AMY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO )

 

Tel.: 0 691 709 760

e-mail: biuro@meblenazamowienie.com

Zufahrt


Wy¶wietl wiêksz± mapê

Individuelle Entwürfe und Visualisierungen.

picture

Zu jeder Bestellung wird ein Entwurf gemacht mit Visualisierung. Es entsteht nach dem Gespräch mit dem Kunden und Vermessung des Interieurs. Das ist die Basis für den Kostenvoranschlag. Zurzeit das erste Treffen beim Kunden ist Kostenlos.

>> Lese weiter

Die Möbel aus mitgelieferten Kundenprojekten.

picture

Wenn Sie möchten bei uns bestellen nach Projekten die Sie schon haben von anderen Entwerfern, könne Sie sie zu uns schicken per Mail. Um natürlich einen Angebot für Sie zu machen, brauchen wir alle Details von Ihnen zu wissen.

>> Lese weiter

Sehe auch