Schränke und Garderobe

Szafa to nasza prywatna przestrzeñ - nikt oprócz nas nie bêdzie raczej z niej korzysta³. Wnêtrze szafy powinno byæ zaprojektowane w ten sposób, aby wykorzystaæ maksymalnie ka¿dy centymetr przestrzeni, a jednocze¶nie daæ mam ³atwy i przejrzysty dostêp do wszystkich przedmiotów i ubrañ, które siê w niej znajd±. Najwa¿niejsze s± drzwi, bo tylko one bêd± dla wszystkich widoczne i mog± stanowiæ g³ówny element wystroju naszego pokoju. Mog± to byæ du¿e drzwi przesuwne i wtedy mo¿emy wywiesiæ na nich lustro lub dowolny element graficzny (np zdjêcie lub tafle aluminiow±). Mo¿e to byæ równie¿ szafa z drzwiami rozwieranymi w modnych lakierowanych kolorach lub stylowe drewniane drzwi.

Kontakt

Meble Na Zamówienie
 Jaros³aw Bojkiewicz
ul. Kañkowo 117a, 07-320 Ma³kinia Górna

( DZIA£AMY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO )

 

Tel.: 0 691 709 760

e-mail: biuro@meblenazamowienie.com

Zufahrt


Wy¶wietl wiêksz± mapê

Individuelle Entwürfe und Visualisierungen.

picture

Zu jeder Bestellung wird ein Entwurf gemacht mit Visualisierung. Es entsteht nach dem Gespräch mit dem Kunden und Vermessung des Interieurs. Das ist die Basis für den Kostenvoranschlag. Zurzeit das erste Treffen beim Kunden ist Kostenlos.

>> Lese weiter

Die Möbel aus mitgelieferten Kundenprojekten.

picture

Wenn Sie möchten bei uns bestellen nach Projekten die Sie schon haben von anderen Entwerfern, könne Sie sie zu uns schicken per Mail. Um natürlich einen Angebot für Sie zu machen, brauchen wir alle Details von Ihnen zu wissen.

>> Lese weiter

Sehe auch